Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.inviteyou.pl prowadzony jest przez Studio Grafico Kamil Gac Tomasz Steliga s.c. z siedzibą w Krośnie 38-400, ul. Tysiąclecia 14, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 684 264 43 79, REGON: 365375830, dalej zwanego „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: biuro@studiografico.pl, tel: 575 534 924.

1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

1.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

1.5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Studio Grafico s.c., ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno.

3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.

3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

 

4. Płatności

4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a) płatność za pobraniem,

b) płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

d) płatność online.

4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

4.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

5. Dostawa

5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5.3. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

a) Poczty Polskiej

- przesyłka listowa polecona ekonomiczna/priorytetowa,

- paczka pocztowa ekonomiczna/priorytetowa,

- przesyłka pocztowa za pobraniem.

b) Firmy kurierskiej

- przesyłka kurierska,

- przesyłka kurierska za pobraniem.

c) Inpostu

- przesyłka na paczkomat,

- przesyłka kurierska.

5.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

5.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

 

6. Reklamacje

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

6.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.

6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

 

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego, dalej zwanego „Newsletterem”.

7.2. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

7.3. Celem rozsyłania Newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

7.4. Subskrypcji Newslettera można dokonać na stronie Sklepu podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji Newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie.

7.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

7.6. Zapisanie się do subskrypcji Newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

7.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania Newslettera po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

8.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@studiografico.pl lub telefonicznie pod nr tel. 575 534 924.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).

8.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

8.5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

8.6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

8.7. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

8.8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

8.9. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

8.11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Nowości
Naklejki na alkohol ZSNT2 rysunek piwonie
Naklejki na alkohol ZSNT2 rysunek piwonie
9,99 zł
szt.
Naklejki na alkohol ZSNT1 różowe róże
Naklejki na alkohol ZSNT1 różowe róże
9,99 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN20 słoneczniki
Winietki na stół ZSKN20 słoneczniki
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN19 granatowe kwiaty
Winietki na stół ZSKN19 granatowe kwiaty
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN18 zielone paproć
Winietki na stół ZSKN18 zielone paproć
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN17 zielone monstera
Winietki na stół ZSKN17 zielone monstera
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN16 żółte róże
Winietki na stół ZSKN16 żółte róże
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN15 bordowe róże
Winietki na stół ZSKN15 bordowe róże
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN14 rustykalne róże
Winietki na stół ZSKN14 rustykalne róże
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN13 marmur liście
Winietki na stół ZSKN13 marmur liście
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN12 beżowe róże
Winietki na stół ZSKN12 beżowe róże
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN11 różowe piwonie
Winietki na stół ZSKN11 różowe piwonie
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN9 białe róże
Winietki na stół ZSKN9 białe róże
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN8 liście
Winietki na stół ZSKN8 liście
0,79 zł
szt.
Winietki na stół ZSKN7 białe róże
Winietki na stół ZSKN7 białe róże
0,79 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl