Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (Wygraj bon o wartości 150 zł) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu InviteYou.pl są właściciele sklepu internetowego www.inviteyou.pl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio Grafico Kamil Gac Tomasz Steliga s.c. ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno, NIP: 6842644379
2. Fundatorem nagród w Konkursie są właściele sklepu internetowego www.inviteyou.pl
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/poligrafiaokolicznosciowa/
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która biorąc udział w konkursie zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

2
g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu inviteyou.pl

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu inviteyou.pl
2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu inviteyou.pl

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika jest polubienie i udostępnienie grafiki konkursowej InviteYou.pl na portalu Facebook
2. Organizator ogłosi zwycięzcę na fanpage’u InviteYou.pl pod adresem: www.facebook.com/poligrafiaokolicznosciowa dnia 31.10.2018 r. o godzinie 12:00
3. Bon o wartości 150 zł brutto w całości do wykorzystania w sklepie InviteYou.pl na zaproszenia ślubne ze sklepu
4. Kosztów przesyłki nie ponosi organizator konkursu
5. Jeżeli suma zakupów wyniesie kwotę wyższą niż wygrany bon (150 zł brutto) istnieje możliwość dopłaty do całości zamówienia (np. zwycięzca konkursu robi zakupy na 320 zł brutto, wybiera przesyłkę kurierską o wartości 18 zł brutto - płaci za zamówienie tylko 188 zł brutto)
6. Jeżeli suma zakupów wyniesie kwotę niższą niż wygrany bon (150 zł brutto) istnieje możliwość wliczenia kosztów przesyłki do bonu (np. zwycięzca konkursu robi zakupy na 130 zł brutto, wybiera przesyłkę kurierską o wartości 18 zł brutto - zwycięzca konkursu nie ponosi żadnych kosztów)  
7. Nie ma możliwości wymiany Bonu na gotówkę.
8. Organizator ma prawo zakończyć konkurs przed czasem.
9. Czas trwania konkursu 16.09.2018 r. - 30.10.2018 r.
10. Bon można zrealizować do 31.12.2019 r.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/poligrafiaokolicznosciowa
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin (od ogłoszenia wyników konkursu) na fanpage`u www.facebook.com/poligrafiaokolicznosciowa wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 10 dni kalendarzowych od dnia wybrania rodzaju nagrody
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
4
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia
weryfikacji wieku;
a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: inviteyou.pl@gmail.com i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/poligrafiaokolicznosciowa i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2018 r. do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.inviteyou.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl